ALGEMENE VOORWAARDEN READYPAL BV

Met de opdrachtgever wordt bedoeld degene die zich voor de uitvoering van een bestelling wendt dan wel het verkrijgen van informatie daarover wendt tot READYPAL BV, met maatschappelijke zetel te 2811 MECHELEN, Kleine Heide 19 en met ondernemingsnummer (BTW) BE 0884.213.002, hierna te noemen ‘READYPAL.

 • Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen READYPAL en de opdrachtgever. De opdrachtgever verklaart er kennis van te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Ze worden geacht het geheel van de rechtsverhouding en de zakelijke relaties tussen de partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte, bestelling of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht.

 • Offertes

Enige offerte van READYPAL is geldig gedurende de termijn bepaald in de offerte. Indien geen termijn bepaald is, dan is de offerte 30 dagen geldig. De offertes van READYPAL zijn gebaseerd op de juistheid van de door de opdrachtgever bij aanvraag verstrekte gegevens. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door READYPAL van het order van de opdrachtgever of door (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door READYPAL. De offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin vermeld. De karakteristieken voorkomend in andere documenten, maar naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen, kunnen niet ingeroepen worden. READYPAL behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen alvorens de bestelling te aanvaarden. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen de lopende opdrachten door READYPAL, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de opdrachtgever, worden geschorst.

 • Uitvoering van de bestelling

De bestelling zal door READYPAL naar best vermogen worden uitgevoerd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, neemt READYPAL ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden een inspanningsverbintenis op en geen resultaatsverbintenis. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak wordt de overeenkomst uitsluitend uitgevoerd op werkdagen. Daaronder zijn niet begrepen (zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen, alsook de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste 4 uur onmogelijk maken of zouden maken). Indien er geen levertermijn werd overeengekomen, dan wordt deze in alle redelijkheid door READYPAL bepaald en worden deze enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Zij zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 • Prijs
 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, worden de prijzen bepaald hetzij tegen eenheidsprijzen, hetzij tegen forfaitaire prijzen. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Indien er forfaitaire prijzen worden aangeboden of -gerekend, dan geldt dit ten titel van een relatief forfait. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze van de laatste door de opdrachtgever meegedeelde prijs. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde diensten of goederen, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de opdrachtgever. Onder geen beding verschaffen de toepassing van nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen.
 3. READYPAL behoudt zich tevens het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige wijziging van de marktprijzen van de gebruikte materialen en/of lonen. READYPAL behoudt zich in ieder geval het recht voor om de prijzen jaarlijks en zonder verwittiging aan te passen aan de index van de consumptieprijzen.
 • Levering, eigendomsoverdracht en -voorbehoud
 1. Iedere levering geschiedt behoudens andersluidende overeenkomst af magazijn behoudens afwijkende schriftelijke bepaling. Alle risico’s vanaf de levering zijn voor de opdrachtgever. De goederen worden steeds verzonden op kosten en risico van de opdrachtgever, zelfs indien het vervoer in opdracht dan wel in naam en/of voor rekening van READYPAL gebeurt.
 2. Indien READYPAL goederen aan de opdrachtgever verkoopt (bijvoorbeeld pallets of laadborden), dan blijven deze goederen eigendom van READYPAL totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald (met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen) zelfs indien de goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd.
 3. Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte goederen effectief aan de opdrachtgever is overgedragen, is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht dan wel te incorporeren of te wijzigen. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. In geval van niet-naleving van de voormelde verbintenis zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de prijs verschuldigd zijn. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen, met als minimum de oorspronkelijke prijs.
 • Betaling
 1. De facturen van READYPAL zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur op het rekeningnummer IBAN BE23 7330 3717 6591 (BIC: KRED BE BB). Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van READYPAL betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.
 2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van € 125,00), onverminderd het recht van READYPAL om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
 3. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. In datzelfde geval behoudt READYPAL zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende orders te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de opdrachtgever. 
 4. Voor zover de opdrachtgever geen consument is in de zin van het wetboek van economisch recht is de opdrachtgever gehouden tot het tijdig en integraal betalen van de facturen ook al worden de facturen betwist en kan de opdrachtgever derhalve zijn betalingsverbintenissen niet opschorten.
 5. Indien het krediet, betalingsgedrag of de financiële positie van de opdrachtgever naar het oordeel van READYPAL daartoe aanleiding geeft, is READYPAL gerechtigd om voor uit te voeren bestellingen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de opdrachtgever weigert om binnen de 15 dagen op het verzoek van READYPAL in te gaan, behoudt READYPAL zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de totale prijs van de bestelling verschuldigd. READYPAL behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.
 • Klachten
 1. Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk werden bedongen tussen de partijen, levert READYPAL diensten en goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis en zijn de diensten en goederen aan geen andere garantie onderworpen dan die welke READYPAL uitdrukkelijk en schriftelijk heeft toegestaan. Het is READYPAL tevens toegestaan materialen te gebruiken en leveren afkomstig van derden, andere dan desgevallend overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn.
 2. Klachten dienen schriftelijk te worden verzonden, binnen de 8 dagen na levering/ophaling van de goederen door READYPAL of ophaling van de goederen door de klant dan wel verzendingsdatum van de factuur. Zo niet, wordt de levering/ophaling van de goederen door READYPAL of ophaling van de goederen door de klant dan wel de factuur onherroepelijk. Wanneer de goederen in gebruik werden genomen door de klant, wordt de klant geacht de uitvoering van de bestelling en de geleverde goederen volledig en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
 • Aansprakelijkheid
 1. Indien de aansprakelijkheid van READYPAL zou komen vast te staan, wordt de aansprakelijkheid van READYPAL beperkt tot directe en materiële schade, met uitsluiting van o.m. winstderving, belastingen, retributies, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en/of vorderingen van derden. De aansprakelijkheid van READYPAL zal in ieder geval beperkt zijn tot de vervanging van het geleverde, tot terugbetaling van het gefactureerde bedrag per levering of tot de dekkingslimiet van de aansprakelijkheidsverzekering van READYPAL (thans 12 500 EUR) telkens onder aftrek van gemaakte kosten. READYPAL is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, tekortkomingen van de opdrachtgever zoals verkeerd gebruik, slechte staat van de werkplaats(en), normale slijtage of foute behandeling of voor een daad van de opdrachtgever of een derde. 
 2. Indien de opdrachtgever herstellingen of veranderingen door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elke recht op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de opdrachtgever zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies, alsmede door een oneigenlijk gebruik dat hij van de goederen heeft gemaakt.
 3. In zover de opdrachtgever geen consument is in de zin van wetboek van economisch recht, geeft het formuleren van klachten door de opdrachtgever nooit het recht om betaling van facturen te vertragen of uit te stellen.
 • Overmacht

Aangezien de verbintenis van de opdrachtgever jegens READYPAL in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de opdrachtgever uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de opdrachtgever geen consument is. READYPAL is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis of schadeloosstelling jegens de opdrachtgever ingeval van overmacht.  Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door READYPAL geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van READYPAL, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, uitzonderlijke verkeershinder, pandemie en oorlog. READYPAL is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen. READYPAL verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de opdrachtgever van de overmachtssituatie te beperken. Indien READYPAL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan READYPAL het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

 • Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op elke overeenkomst tussen READYPAL en de opdrachtgever is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag. Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de materieel bevoegde hoven en rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van READYPAL gevestigd is (thans het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen).